zondag 8 september 2013

Schoolreglement 2013-2014


SCHOOLREGLEMENT

 PROVINCIALE BASISSCHOOL VOEREN

SCHOOLJAAR 2013-2014

Inhoud

Welkom

1.     Schoolreglement, pedagogisch project en engagementsverklaring
2.     Structuur van onze school
3.     Wie is wie in onze school
4.     Praktische regels
5.     Inschrijven van leerlingen
6.     Inschrijvingsrecht
7.     Godsdienst en niet-confessionele zedenleer
8.     Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen
9.     Getuigschrift basisonderwijs
10.  Onderwijs aan huis
11.  Afwezigheden
12.  Huiswerk, agenda’s en rapporten
13.  Orde- en tuchtmaatregelen
14.  Bijdrageregeling (ouders)

Bijlagen

1.     Personeelslijst
2.     Gegevens algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, beroepscommissie van het basisonderwijs, schoolraad, ouderraad en pedagogische raad
3.     Kostenraming van de bijdragen van de ouders
4.     Schoolkalender
5.     Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
6.     Vrijwilligers
7.     Medicatie op school
8.     Pedagogisch project
9.     Engagementsverklaring
10.  Instemmingsformulier schoolreglement 2013-2014

Voor een goede leesbaarheid wordt in het schoolreglement de hij-vorm en zijn-vorm gebruikt.

Deze slaan zowel op mannelijke als vrouwelijke personen.
WELKOM IN ONZE SCHOOL

Beste ouders

Wij zijn blij dat jullie voor het onderwijs en de opvoeding van jullie kind jullie vertrouwen in onze school stellen.
Het team streeft naar een degelijk onderwijs voor alle kinderen. Wij hopen dan ook op een goede samenwerking met de kinderen en hun ouders.
Op deze wijze willen wij een evenwichtige en gefundeerde basis ontwikkelen bij de ons toevertrouwde kinderen.
Het is voor ons een belangrijke opdracht om de leerlingen voor te bereiden op het latere leven. In de geest van het pedagogisch project willen we de leerlingen een degelijke en solide basis bijbrengen als fundament voor een totale ontwikkeling.
Niet alleen kennis maar ook het praktisch kunnen en het beheersen van waarden in de opvoeding zijn belangrijke richtlijnen. Een kritisch handelen, gesteund op een gezond lichamelijk en geestelijk ontwikkelen, zijn primordiaal.
In dit schoolreglement vermelden we de leefregels die in onze school het fundament vormen voor de hele organisatie en de aanpak die we betrachten om deze doelstellingen te bereiken.
Dit schoolreglement werd samengesteld overeenkomstig de ter zake geldende reglementering. De deputatie stelde de  inhoud van dit schoolreglement vast.
Het is belangrijk dat jullie dit schoolreglement eens rustig maar zeer aandachtig lezen.
Bewaar deze brochure goed zodat ze steeds gemakkelijk kan geraadpleegd worden.

Beste kinderen

Welkom op onze school. Samen met alle leerkrachten gaan we jullie klaarmaken voor het middelbaar onderwijs.
Maar daarvoor rekenen wij op jullie medewerking. Samen kunnen we veel bereiken. De nadruk ligt dan ook op samen. Jullie moeten het doen. De school en jullie ouders zullen jullie daarbij helpen.
Wij vragen jullie enkele dingen die voor onze school belangrijk zijn: doe altijd je best, wees altijd beleefd, vriendelijk en eerlijk. Je mag je mening zeggen in onze school maar op een beleefde manier.
Weet dat onze school geen pesten toelaat. Help ons om onze school “pestvrij” te maken.
Als wij met z’n allen flink ons best doen, dan ben ik er zeker van dat de basisschool een hele leuke tijd zal zijn waarin jullie veel zullen leren en veel vrienden zullen hebben.

Beste iedereen

Mag ik ten slotte iedereen oproepen om mee te werken aan “onze” school.
Het is in het belang van alle kinderen dat wij dagelijks ons moeten inzetten. Als team beseffen wij echter zeer goed dat wij ons doel alleen maar kunnen bereiken als iedereen wil meewerken.
Iedereen: directie, leerkrachten, ouders, kinderen, Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB), grootouders, ………
Meewerken : inzet, elkaar helpen, beleefdheid, eerlijkheid, discipline, zich aan de afspraken houden, ………
Als wij dagelijks proberen onze kinderen het goede voorbeeld te tonen, zullen zij deze gedragingen van ons overnemen.
Eén woord loopt als een rode draad door onze school : SAMEN !!!!!
Wij, en hopelijk u ook, zijn er ons van bewust dat dit een moeilijke opgave is. Maar laten we met z’n allen niet vergeten waar het eigenlijk allemaal om gaat : het kind !!!!!
Als we samen dat doel voor ogen houden en daar ons best voor doen, ben ik er echt van overtuigd dat de basisschool een fijne en leerrijke plaats zal zijn voor elk kind.

René Reggers

Directeur PBS Voeren


In het schoolreglement wordt regelmatig gesproken over:
-          ouders”. Hiermee worden bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite  de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben (dus ook de pleegvoogden, pleegouders, stiefouders). Zij ondertekenen het schoolreglement voor akkoord, zij kunnen eventueel in beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs
-          leerlingen”: de kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs, tenzij anders vermeld.1. HET SCHOOLREGLEMENT, HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE ENGAGEMENTSVERKLARING

1.1. Het schoolreglement
Het schoolreglement is:
-          een bundeling van de rechten en plichten van de leerling en regelt de verhouding tussen de school, leerlingen en ouders.
Als leerlingen op school leren omgaan met rechten en plichten is dat een stap op weg naar hun integratie in de ruimere samenleving.
-          een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en waarden beschrijft die de school in het opvoedings- en vormingsproces van de jongere wil bereiken. Het weerspiegelt de schoolcultuur.

Een inschrijving is pas geldig na akkoord van de ouders met het (volledige) schoolreglement met o.a. het pedagogisch project (punt 1.2) en de engagementsverklaring ( punt 1.3). De ouders ondertekenen daartoe het instemmingsformulier van bijlage 10.
Meer info over de inschrijving vind je in punt 5 van dit schoolreglement.

1.2. Het pedagogisch project
Het pedagogisch project of opvoedingsproject van onze school is dat van het provinciaal onderwijs Limburg. Het omschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het provinciaal onderwijs en onze school willen bereiken.
Wij verwachten van alle personeelsleden, ouders en leerlingen dat ze loyaal achter het pedagogisch project van onze school staan en het mee (uit)dragen.
Pedagogisch project: bijlage 8

1.3. De engagementsverklaring
In de engagementsverklaring worden wederzijdse afspraken opgenomen over oudercontact, regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Het is belangrijk dat de school zorgt voor een goede en aangename leeromgeving voor de leerlingen. Daarnaast, en minstens even belangrijk en essentieel voor de leerkansen, is een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kinderen.
Engagementsverklaring: bijlage 9
2. STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL

2.1. De Provinciale Basisschool Voeren organiseert kleuteronderwijs en lager onderwijs.
Ze heeft de volgende vestigingsplaatsen:
-          hoofdvestigingsplaats:
Hoeneveldje 1
3798   Voeren
tel. 04/3819101, fax
04/3819109,
      E-mail pbsvoeren@limburg.be
      Website www.limburg.be/pbsvoeren  -  http://www.pbsvoeren.blogspot.com/

-          bijkomende vestigingsplaats:
Kerksteeg 2
3790   Moelingen
tel. + fax 04/3811122

De Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren organiseert kleuteronderwijs.
Ze heeft de volgende vestigingsplaats:
-          Kwinten 3
3790   St.-Martens-Voeren
tel. 04/3812300

2.2.  Onze school behoort tot de Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg (SG ZOL).
Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de volgende scholen:
-          Provinciale Basisschool Voeren,
-          Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren,
-          Gemeentelijke Basisschool Riemst,
-          Gemeentelijke Basisschool Millen,
-          Gemeentelijke Basisschool Alt-Hoeselt,
-          Stedelijke Basisschool Mopertingen,
-          Stedelijke Basisschool Munsterbilzen.

3. WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL

3.1. Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in de school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur is het provinciebestuur van Limburg met:
-          de provincieraad van Limburg
De provincieraad beslist over de organisatie en de structuur van het provinciaal onderwijs, over de
      financiële middelen die aan de provinciale scholen worden toegekend …
-     de deputatie
De deputatie voert de beslissingen van de provincieraad uit en beslist over alle zaken die tot het dagelijks bestuur van de provincie behoren. Zo heeft de deputatie voor de provinciale scholen de volgende opdrachten: het dagelijks beheer, de werving van het personeel, de concrete vaststelling van het schoolreglement overeenkomstig het door de provincieraad vastgestelde model...
De gedeputeerde voor onderwijs is de heer Jean-Paul Peuskens.
Adres waarop het schoolbestuur kan aangeschreven worden:
·         De deputatie van de provincieraad van Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

3.2. Het personeel van de school
De directie, het onderwijzend, het paramedisch (kinderverzorger) en het beleids- en ondersteunend
personeel (zorgcoördinator, ICT-coördinator, secretariaat) willen je kind een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding geven.
Heb je hierover vragen of doet zich een probleem voor aarzel dan niet om een gesprek aan te vragen met de betrokken leerkracht of de directeur. Het onderhoud vindt bij voorkeur tijdens de schooluren plaats, liefst na voorafgaande afspraak.
Personeelslijst: bijlage 1.

3.3. De klassenraad (lager onderwijs)
De directeur of zijn afgevaardigde en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Zij komen onder andere samen naar aanleiding van pedagogische moeilijkheden of bij tuchtproblemen. Zij kennen het getuigschrift basisonderwijs (zie verder punt 9) toe.

3.4. Inspraak

3.4.1. De ouderraad
De ouderraad wordt gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden die de ouders aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
De ouderraad wil ook op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen.  Hij organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders en de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school (schoolfeest, grootouderdag, informatieavonden…). 
Ledenlijst: bijlage 2.

3.4.2. De leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden die de leerlingen aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
Momenteel heeft onze school geen leerlingenraad. Er kan echter wel een leerlingenraad worden opgericht wanneer ten minste 10% van de leerlingen van de leeftijdsgroep 11- tot 13-jarigen, met een minimum van 3, erom vraagt. In voorkomend geval wordt de leerlingenraad samengesteld op vrijwillige basis en in overleg, rekening houdend met de draagkracht en de leeftijd van de leerlingen.

3.4.3. De pedagogische raad
De pedagogische raad wordt gekozen door en uit het personeel van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden die het personeel aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
Ledenlijst: bijlage 2.

3.4.4. De schoolraad
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (via de ouderraad), het personeel (via de pedagogische raad) en de lokale gemeenschap.
In de schoolraad krijgen de lokale gemeenschap, de ouders en de personeelsleden  inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Ledenlijst: bijlage 2.

3.5. De algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen
Het schoolbestuur heeft de heer Koen Coenen belast met de taak van algemeen directeur voor de totaliteit van haar onderwijsinstellingen.
Adres: bijlage 2.

3.6. De beroepscommissie van het basisonderwijs
De beroepscommissie is bevoegd voor de behandeling van:
-          het door de ouders ingestelde beroep tegen een definitieve uitsluiting uit de school;
(zie verder punt 13.2.4)
-          een door de ouders betwiste beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs;
(zie verder punt 9.4).
Ledenlijst: bijlage 2

3.7. Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
Onze school werkt samen met het PCLB.
Het PCLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen en ouders, leerkrachten…

Wat het PCLB allemaal voor de leerlingen doet, vind je in bijlage 5.

3.8. Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, (oud-)leerlingen en anderen.
Info: bijlage 6.

4. PRAKTISCHE REGELS

Waar veel mensen samen zijn, moeten er regels zijn, dus ook in onze school. Al deze regels zijn er in het belang van de kinderen en de goede organisatie van het schoolleven.
Het spreekt vanzelf dat de directeur en het personeel erop toezien dat deze regels worden nageleefd en dat bij niet-naleving ervan een sanctie kan genomen worden conform het orde- en tuchtreglement
(zie punt 13).


4.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL(UREN), OMGANGSVORMEN, HOUDING EN GEDRAG IN EN BUITEN DE SCHOOL

a. OPENINGSUREN

maandag, dinsdag, donderdag              : van 8.50u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.45u
woensdag                                            : van 8.50u tot 11.35u
vrijdag                                                 : van 8.50u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u


b. TE LAAT KOMEN

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen in de klas. Het klasgebeuren, dat volop bezig is, wordt gestoord en het is voor de laatkomer ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. De kinderen moeten dan ook tijdig in de school aanwezig zijn (5 minuten vóór tijd).
Ook voor de kleuters moeten de begin- en einduren gerespecteerd worden. Zij vinden het ook niet fijn om in het klasje te komen als de andere kleuters al volop bezig zijn met hun activiteiten.
Het “te laat komen” wordt zowel voor de kleuters als voor de lagere afdeling aangeduid in het aanwezigheidsregister. Bij veelvuldig telaatkomen, wordt het PCLB (zie bijlage 5) ingeschakeld.
Voor de kleuters vragen wij nadrukkelijk ook de begin- en einduren van de lessen te respecteren.

c. BRENGEN EN AFHALEN VAN KINDEREN

’s Morgens
-       De leerlingen van de lagere school worden aan de hoofdingang aan het hek afgezet. De leerlingen gaan naar de speelplaats waar zij op de afgesproken plaats hun boekentas zetten.  Bij het 1ste belsignaal gaan ze in de rij staan. Bij het 2de belsignaal gaan zij onder begeleiding van de leerkracht in stilte naar binnen.
-       De kleuters mogen begeleid worden tot aan hun speelplaats. Nadat de kleuters aan de aanwezige leerkrachten “afgeleverd” zijn, verlaten de ouders de schoolgebouwen.

’s Avonds  !
-       Om veiligheidsredenen halen de ouders/begeleiders de kleuters af op de speelplaats.
-       Vóór het belsignaal blijft iedereen achter het groene hek aan de hoofdingang, zoniet komt men in het gezichtsveld van verschillende klassen en worden de leerlingen afgeleid zodat lesgeven nog weinig zin heeft.
Pas na het belsignaal mag men de verschillende speelplaatsen op om de kleuters en leerlingen af te halen.

Deze regels zijn noodzakelijk voor een vlotte schoolorganisatie.

! Ouders wachten NIET in de overdekte speelplaats op het belsignaal, zoniet krijgen we organisatorische problemen.  Ook NIET bij slechte weersomstandigheden !
Bijvoorbeeld:
-       dat ook kinderen van de lagere school binnen blijven bij ouders en/of kleine zus of broer.
-          dat de leerkracht bewegingsopvoeding de zaal niet op voorhand kan klaarmaken en daardoor kostbare tijd verliest.
-          dat de leerkrachten van de lagere school de overdekte zaal niet meer kunnen gebruiken tijdens het laatste lesuur.

Uiteraard is het begrijpelijk dat deze maatregel de eerste schoolweek met enige soepelheid wordt toegepast maar vanaf de tweede week gaat de regeling definitief in.
Maak ook duidelijk afspraken met de kinderen hoe ze naar huis moeten:
-       Met de bus? 
-       Door wie worden ze afgehaald? 
-       Waar worden ze afgehaald (speelplaats, parking, …..)? 
Zo kunnen onaangename en problematische situaties vermeden worden.

Breng je kinderen ’s morgens tijdig naar school !

Haal je kinderen ’s avonds tijdig af !


d. BEWAKINGSREGELING

Hierbij geven wij graag de concrete richtlijnen betreffende de bewakingsregeling vóór en na de lesuren, bepaald in overleg met de inspraakorganen en het schoolbestuur.


’s Morgens
Vanaf 8.30u. wordt er toezicht voorzien door leerkrachten.
Vóór 8.30u. kunt u eventueel terecht bij de buitenschoolse kinderopvang “Stekelbees” (zie punt e).

Er mogen geen kinderen vroeger dan 8.30u. op de speelplaats zijn. 
Er is dan GEEN toezicht zodat niemand kan ingrijpen als iets gebeurt !


Na de schooluren
Het toezicht na de schooluren is als volgt vastgelegd:
-          maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen worden begeleid tot aan de bushalte en blijven onder toezicht van leerkrachten tot de bussen vertrekken.
-          Woensdag.
Er is toezicht voorzien van 11.35u tot 12.25u.      
De kinderen worden begeleid tot aan de bushalte en blijven onder toezicht van leerkrachten tot de
      bussen vertrekken.
-          Vrijdag.
Er is toezicht voorzien van 15.00u tot 16.00u.
      De kinderen worden begeleid tot aan de bushalte en blijven onder toezicht van leerkrachten tot de
      bussen vertrekken.
Opgelet !
Het toezicht op woensdag en vrijdag is enkel bedoeld voor kinderen die niet eerder met de bus naar huis kunnen en bijgevolg hierop moeten wachten.
Alle andere kinderen moeten het domein zo spoedig mogelijk verlaten na het laatste belsignaal, te voet, per fiets, per auto of per bus.-       Op deze wijze is er voor je kind(eren) voldoende tijd om bijvoorbeeld de bus naar huis te nemen.

-       Buiten het bovenvermelde toezicht is er GEEN toezicht meer door de school !
Leef de bovenvermelde regeling goed na en tref in voorkomend geval de nodige maatregelen zodat je kind(eren) niet zonder toezicht op het schooldomein is (zijn).

e. DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Voor informatie kan je terecht bij Stekelbees, Buitenschoolse kinderopvang, Einde 92,
3790 St.-Martens-Voeren: 04/381 36 60 of per mail: lkvoeren@landelijkekinderopvang.be
Coördinator is mevrouw Lieve Vanwing.

f. HET LEERLINGENVERVOER

Voor de busregeling en de aanvraagformulieren voor een Buzzy-Pazz kan je steeds terecht op het secretariaat van de school. Daar wordt het aanvraagformulier afgestempeld.

g. DE ORGANISATIE VAN DE OUDERCONTACTEN

Er zijn twee soorten van georganiseerde ouderavonden. Zo zijn er de klassikale ouderavonden in het begin van het schooljaar. Er zijn ook enkele individuele ouderavonden.
Tijdens de klassikale ouderavond geeft de leerkracht een overzicht van de leerstof van het betreffende leerjaar. Verder worden er afspraken besproken die specifiek zijn voor de betrokken klas.
Tijdens de individuele oudercontacten geeft de leerkracht je tijdens een gesprek van 10 minuten uitleg over de prestaties en vorderingen van je kind. Je kan er dan uiteraard ook terecht voor vragen en/of bemerkingen.
Natuurlijk is er ook ruimte voor andere vormen van gesprekken. Zo kan er een gesprek aangevraagd worden met de medewerkster(s) van het PCLB (zie bijlage 5) of met een logopedist of met de directeur. Deze gesprekken worden door de directeur geregeld.
Indien je met de leerkracht nog een gesprek wil, kan dat na voorafgaande afspraak met de betrokkene.
Data van de georganiseerde ouderavonden vind je terug in bijlage 4.

h. OMGANGSVORMEN, HOUDING EN GEDRAG IN EN BUITEN DE SCHOOL

Leerling: wees altijd beleefd, zowel tegen de directeur, de leerkrachten, de ouders als de andere kinderen.
’s Morgens een simpele groet en ’s avonds een bescheiden “tot morgen” kan wonderen verrichten.
Spreek de leerkrachten aan met meester of juf en zeg dan hun voornaam.
Probeer steeds te antwoorden met twee woorden. bijvoorbeeld "Ja meester. Neen juf.".
Wil je iets vragen? Geen probleem ! Maar doe het beleefd !!!
Pesten laten wij niet toe op school. Wij zullen daar hard tegen optreden. Iedereen moet meewerken om onze school “pestvrij” te maken (zie punt 4.2.4).

i. HEELYS, JUWELEN, MAKE-UP, HOOFDDEKSELS, GSM, ELEKTRONISCHE SPELLEN,  MP3-SPELER…

Heelys ( schoenen met een wieltje in de hiel, waarmee je kan lopen, rennen maar ook rollen ) zijn op school verboden.

Juwelen zien we liever niet op school. Enerzijds om veiligheidsredenen, anderzijds om verlies te voorkomen. Grote en/of lange oorringen zijn zeker niet toegelaten. Laat je kind geen kettinkjes, armbanden, uurwerken, en dergelijke dragen tijdens de schooluren. Geregeld zijn er kinderen die hun juwelen tijdens het zwemmen, turnen, … verliezen.  Dit gaat gepaard met de nodige paniek en traantjes.

Make-up is niet toegelaten in onze school.

Het dragen van een hoofddeksel ( pet, hoofddoek, bandana, ... ) binnen de schoolgebouwen ( klaslokaal, eetzaal, turnzaal, … ) is niet toegelaten.

De GSM MOET (uit of op trilalarm) in de boekentas blijven. Hij wordt tijdens de schooluren NIET gebruikt !

Elektronische spellen (gameboy…), MP3-speler zijn niet toegelaten in de school.
Elk kind is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke voorwerpen (fiets, juwelen, geld…). 
Zelf opgelopen schade aan en verlies of diefstal van andere persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kunnen ook niet ten laste gelegd worden van de school of het schoolbestuur. 


j. DRANKEN

Geen prikhoudende en/of gesuikerde dranken en dranken met kleurstoffen.

k. VERJAARDAGEN…

De leerlingen, die hun klasgenoten willen trakteren op hun verjaardag, geven de voorkeur aan fruit. Snoep is verboden op school.
Een speciaal geschenk voor de leerkracht is niet nodig.

l. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN  ZWEMMEN

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen moeten eraan deelnemen. De lessen worden in principe gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding.
Leerlingen, die niet deelnemen, brengen een verantwoordingsbriefje van de ouders mee.
Vereiste kledij.
-          Lichamelijke opvoeding: kledij (T-shirt en sportbroek) verplicht aan te kopen via de school. Turnpantoffels dienen een antislipzool te hebben en goed vast om de voet te zitten en dit om “veiligheidsredenen”.
-          Zwemmen: zwemgerief en handdoek (badmuts is niet verplicht)
Het is ook verstandig deze kledij te “merken”. (bijvoorbeeld door de naam of initialen aan te brengen).

Onze kleuters krijgen lesjes bewegingsopvoeding. Ze worden in principe gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding.
Voor deze lesjes zijn enkel turnpantoffeltjes vereist.

In ’s Gravenvoeren gaan deze lesjes door in de overdekte hal.
In Moelingen gaan deze lesjes door in het Cultureel Centrum, gelegen tegenover het kerkplein.

m. ZINDELIJKHEID

Een te groot aantal kinderen met pampers in de klas bemoeilijkt een vlotte manier van onderwijs.
Probeer je kleuter daarom op voorhand te “trainen in zindelijkheid”. Wij pleiten er ook voor om nog niet zindelijke kleuters enkel tot 12.00u naar school te laten komen.


n. PUBLICATIE VAN BEELDOPNAMEN (foto, film, ...) 

Elke persoon beschikt over een recht op afbeelding. Op grond daarvan is de toestemming nodig van de betrokkene voor het vastleggen van zijn afbeelding (foto, film,...), het tentoonstellen, reproduceren, verspreiden ervan... (via gsm, internet, ...).

-          Leerlingen mogen zeker geen beeldopnamen van personeelsleden en andere leerlingen van de school maken, verspreiden... (via gsm, internet, ...; door publicatie; door het tonen aan leerlingen, derden, ...) die de betrokkenen in hun waardigheid aantasten, die een kwetsend karakter hebben...
Ter zake is punt 4.2.4 (pestregeling) van toepassing.

-          De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, in schoolfolders en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten.

Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen met respect voor de afgebeelde personen maken. Ze worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen.


We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die in een schoolse context worden genomen. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat ten allen tijde (bij de ondertekening van het schoolreglement of elk later tijdstip) melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van je kind publiceren.


4.2.   VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MOS OP SCHOOL

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.

4.2.1. VEILIGHEID

In het kader van veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zo zijn er enkele evacuatieoefeningen voorzien per schooljaar.
De school brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen.  Het spreekt vanzelf dat de leerlingen deze inspanningen eerbiedigen en zich mee inzetten om de veiligheid op de school te bevorderen.
De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen.  Het is echter eenieders taak om deze te signaleren.


4.2.1.1.VERKEERSVEILIGHEID

Er zijn fietsenstallingen voorzien voor de kinderen die met de fiets naar school komen. Leer je kind hoe het moet omgaan met een fietsslot. De leerlingen moeten het fietspad langs het voetbalterrein gebruiken om tot aan de fietsenstalling te geraken.

Op de parking gelden de verkeersregels van openbare plaatsen. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om NIET op het fietspad te parkeren.
De sportterreinen bij het buiten rijden van het schooldomein mogen ook gebruikt worden om de kinderen af te zetten en ’s avonds op te pikken. Het is echter geen permanente parkeerruimte. Deze terreinen worden ook gebruikt door de secundaire afdeling voor de lessen lichamelijke opvoeding.
’s Morgens moeten dus alle voertuigen ten laatste om 9.00u het domein verlaten.
Gelieve ’s avonds de terreinen ook niet te vroeg als parking in te nemen.
’s Woensdag zullen de sportterreinen tijdens het laatste lesuur afgesloten zijn zodat ze niet als parking kunnen gebruikt worden, dit om bovenvermelde redenen.
Verkeersborden geven duidelijk aan waar er niet mag geparkeerd worden (bijvoorbeeld de zone die enkel voor het onderwijzend personeel voorzien is).  Wij vragen nadrukkelijk dat IEDEREEN zich houdt aan de regels en dat iedereen een inspanning doet om de veiligheid te verhogen.

4.2.1.2. VEILIGHEID TIJDENS WEEKENDS EN VAKANTIES

De schoolterreinen kunnen tijdens de weekends en de vakanties voor een gedeelte gebruikt worden.
De geasfalteerde sportvelden en het voetbalterrein mogen gebruikt worden om zich te ontspannen op een veilige manier. De rest van het domein is verboden terrein. Zij die zich niet aan deze regel houden zullen gesanctioneerd worden.
Punt 4.3 is hier niet van toepassing.

4.2.2. GEZONDHEID
Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen. 
Vandaar ook dat wij onder andere deelnemen aan het fruitproject “Tutti Frutti”.
Op school is alle snoepgoed verboden.  Fruit is ten zeerste aanbevolen.

4.2.2.1. MEDICATIE OP SCHOOL

Iedereen is verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. 
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen, dus ook leerkrachten, administratieve medewerkers..., die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.
Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, werd op het niveau van onze provinciale scholen een medicijnbeleid uitgewerkt. Dit vind je in bijlage 7. Wij vragen alle betrokkenen (personeel, leerlingen, ouders) zich strikt hieraan te houden.

4.2.2.2. ROKEN

Het is op school verboden te roken op de volgende plaatsen en tijdens de volgende activiteiten:

-        Gesloten plaatsen van de school: rookverbod.
Gesloten plaatsen: bijvoorbeeld klaslokalen, leraarskamers, kantoren, eetzalen, turnzaal, sportzaal, toneelzaal, gangen, recreatieruimten, sanitaire ruimten, kelders, …

-        Open plaatsen van de school: rookverbod op weekdagen tussen 6.30u. en 18.30u.
Open plaatsen: bijvoorbeeld speelplaatsen, sportterreinen, speeltuinen, 

-         Extra-murosactiviteiten: rookverbod op weekdagen tussen 6.30u. en 18.30u.
Extra-murosactiviteiten: activiteiten buiten de schoolmuren met een onderwijzend en opvoedend karakter. Ze vinden (gedeeltelijk) tijdens de schooluren plaats.
Bijvoorbeeld verplaatsingen naar een museum, het CLB, fietstochten, daguitstappen, natuurexploratie, ééndaagse of meerdaagse schoolreizen

-         Door de instelling georganiseerd busvervoer: rookverbod in de bus.
Bijvoorbeeld verplaatsingen tijdens extra-murosactiviteiten, door de school georganiseerd leerlingenvervoer, …

Bij overtreding van het rookverbod kan een sanctie genomen worden conform het orde- en tuchtreglement (zie punt 13).

4.2.3. MOS (milieuzorg op school)
Onze school heeft de nodige aandacht voor het milieu. We moeten voorzichtig omspringen met ons leefmilieu. Daarom doen we aan afvalpreventie. Energie, water, verkeer, natuur. Alles verdient onze aandacht. Met z’n allen streven we naar een beter milieu om in te vertoeven.
Concreet betekent het dat wij de afvalberg willen verminderen door brikjes uit school te weren. Wij bieden als alternatief drankflesjes aan.
We vragen de leerkrachten en de kinderen de lichten niet nodeloos te laten branden.
Elektrische toestellen mogen niet in stand-by blijven staan.
Het gebruik van ons drinkfonteintje wordt gestimuleerd.
We vragen je om je kind een boterhammendoos mee te geven.
Het gebruik van aluminiumpapier is niet toegelaten.
Dit is een kleine greep uit de vele activiteiten en/afspraken.
We hebben dan ook  bewust gekozen om in het MOS-project te stappen. Zo engageert de school zich om op langere termijn aan milieuzorg op school te doen. Hopelijk kunnen wij in de toekomst bewijzen dat wij een “groene” school zijn door het behalen van de MOS-logo’s.

4.2.4. PESTEN, GEWELD, …

Elke leerling en elk personeelslid heeft het recht met waardigheid behandeld te worden en moet zich goed kunnen voelen in onze school.
Daarom voert onze school een actief preventie- en interventiebeleid op het vlak van pesten, geweld…
Daarom tolereert onze school geen enkele daad van geweld, pesterijen… en zal tot sancties worden overgaan, conform het orde- en tuchtreglement (zie punt 13), wanneer je kind zich hieraan schuldig maakt.
Daarom ook verwacht de school van je kind dat het elk geval van geweld, pesterijen… waarvan het getuige is onmiddellijk signaleert aan de directeur, de klastitularis, ….
Is je kind zelf het slachtoffer van geweld, pesterijen… dan mag het niet aarzelen om de directeur, de klastitularis, …. aan te spreken. Deze zal samen met je kind naar een oplossing zoeken.

4.2.5. BEWAKINGSCAMERA’S

De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s ter voorkoming van diefstal en vandalisme.
De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedere gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de beelden.

4.2.6. SAMENWERKING MET DE LOKALE POLITIE

Ter vrijwaring van een veilige schoolomgeving werd tussen de school, de politiediensten en het parket een veiligheidsprotocol afgesloten met afspraken over onder andere:
-       de aanpak van strafbare feiten en van als misdrijf omschreven feiten (drugsfeiten, geweldsdelicten, diefstallen...) met inachtname van de nodige discretie om zo de veiligheid en bescherming van de leerlingen maximaal te waarborgen;
-       hoe, op welke wijze en met wie de school contact opneemt bij problemen waarbij ze de politie wil inschakelen;
-       hoe, op welke wijze en met wie de politie contact kan opnemen bij concrete vragen, voorstellen van acties...
Het veiligheidsprotocol kan je lezen op onze website. Er kan uiteraard ook aan de directeur of zijn afgevaardigde een exemplaar van gevraagd worden.

4.3.  SCHOOLONGEVALLEN.  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID. SCHOOLVERZEKERING

4.3.1. De schoolverzekering.
De schoolverzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de directie, het personeel en de leerlingen ingevolge lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden.  Deze waarborg is uitsluitend van toepassing tijdens de schoolactiviteit.

Bij lichamelijk ongeval overkomen aan een leerling tijdens de schoolactiviteit of op de schoolweg waarborgt de schoolverzekering:
-       de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen na tussenkomst van het ziekenfonds.  Er is tevens, tot beloop van de verzekerde bedragen, voorzien in de terugbetaling van tandprothesen, brillen, begrafenis en vervoer van een gewonde.
-       een uitkering bij overlijden en bij bestendige invaliditeit.
De schoolweg: het normale traject dat de leerling moet afleggen om zich van zijn/haar verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd.  Ongevallen op de schoolweg moeten zo vlug mogelijk aan de directie meegedeeld te worden. 
De bij ongeval opgelopen schade aan brillen is alleen gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval.  Op de schoolweg is de waarborg daarenboven slechts toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letstel heeft opgelopen. 

De leerling is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke voorwerpen (GSM, fiets, juwelen, geld…). Zelf opgelopen schade aan en verlies of diefstal van andere persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kunnen ook niet ten laste gelegd worden van de school of het schoolbestuur.

4.3.2. Wanneer een leerling een ongeval overkomt in de school, worden de volgende stappen ondernomen.
Er zijn verschillende leerkrachten aanwezig die in het bezit zijn van een brevet EHBO. Zij staan in voor de verzorging van het kind. Wanneer er twijfel is, zal altijd onmiddellijk een arts geraadpleegd worden. Uiteraard worden de ouders dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een breuk, dan worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd om samen af te spreken wat op dat ogenblik de meest geschikte oplossing is. In uitzonderlijke gevallen wordt onmiddellijk een ziekenwagen gebeld. Ook dan wordt er natuurlijk een arts bijgehaald en worden de ouders zo snel mogelijk gecontacteerd.
Er zal, telkens hulp van een arts of specialist nodig blijkt, een formulier ingevuld worden door de school en aan de ouders bezorgd worden. Dit wordt vervolgens opgestuurd naar Ethias Hasselt.
De ouders moeten het ongeval bij hun ziektefonds aangeven.
Achteraf krijgen de ouders een brief met daarop het dossiernummer van het kind. Dat nummer moet dan vermeld worden bij eventuele telefonische vragen en/of briefwisseling.

4.4. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRAMUROS ACTIVITEITEN)

Met extra-murosactiviteiten worden alle activiteiten bedoeld die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, vallen hier niet onder.
Voor deelname aan een extra-murosactiviteit is de schriftelijke toestemming van de ouders niet langer vereist.
Zonder tegenbericht van de ouders gaat de school er van uit dat kinderen mogen deelnemen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen aan zo veel mogelijk extra-murosactiviteiten deelnemen.
Ouders hebben uiteraard het recht om hun kind(eren) niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een volledige dag of van meerdere dagen (enkel bosklas voor de leerlingen van het 6de leerjaar).
Ouders moeten deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.
Gezien de geografische ligging van de school kan het gebeuren dat we voor een extra-murosactiviteit van één dag naar één van onze buurlanden gaan.
De kosten voor de extra-murosactiviteiten vind je in bijlage 3, de data waarop ze plaatsvinden in bijlage 4.

5. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

5.1.  Bij een inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte van het kind, een identiteitsstuk van het kind zoals een inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas…).

Eens ingeschreven in het kleuteronderwijs loopt deze inschrijving door voor het lager onderwijs, behoudens schriftelijk tegenbericht van de ouders.

5.2. Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
De instapdata zijn: de eerste schooldag:
-          na de zomervakantie
-          na de herfstvakantie
-          na de kerstvakantie
-          van 1 februari
-          na de krokusvakantie
-          na de paasvakantie
-          na het hemelvaartdag.
Voor kleuters moet schriftelijk bevestigd worden dat het kind niet in een andere school ingeschreven is.

5.3. Indien het kind 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar dan kan het nog 1 jaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden.
Indien het kind 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar dan kan het in het lager onderwijs ingeschreven worden. 
Het kind volgt in principe 6 jaar lager onderwijs. Het kan echter minimum 5 jaar en maximum 8 in het lager onderwijs doorbrengen met dien verstande dat indien het 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar het geen lager onderwijs meer kan volgen.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden is enkel het advies van het CLB vereist.

5.4. Het kind is leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen:
-          in september van het jaar waarin het 6 jaar wordt.
Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
-          indien het op 5 jaar vervroegd naar de lagere school gaat.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

5.5. Zesjarige leerlingen kunnen pas starten in het lager onderwijs als ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen :

- het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
- voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB van de school, waar de leerling zich aanbiedt, is bevoegd om de taalproef af te nemen. De test zal aldus zijn opgevat dat op het vlak van kennis van het Nederlands een normaal niveau om in te stappen zal volstaan. Van zodra de test is afgerond, zal hierover de nodige praktische informatie bezorgd worden.
- beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. Momenteel komen enkel attesten uit Nederland hiervoor in aanmerking.


6. INSCHRIJVINGSRECHT

6.1. Een leerling kan pas worden ingeschreven worden wanneer de ouders schriftelijk instemmen met het schoolreglement (met inbegrip van het pedagogisch project).
De instemming moet blijken uit het ingevulde en ondertekende instemmingformulier als bijlage 10. 
Het wordt zo vlug mogelijk aan het secretariaat bezorgd.
Een inschrijving gebeurt nooit telefonisch, maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van de ouders, die handelt met instemming van de andere ouder. De ouders ondertekenen een aanmeldingsformulier.

6.2. Een inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school behalve indien het kind definitief wordt uitgesloten via tuchtmaatregel (zie punt 13.2) of indien de ouders formeel om een uitschrijving hebben verzocht.
Ieder schooljaar vervolledigen en ondertekenen de ouders het instemmingformulier als bijlage 10 waaruit hun instemming met het schoolreglement (met inbegrip van het pedagogisch project) blijkt. Het formulier wordt zo vlug mogelijk aan het secretariaat bezorgd.

6.3. INSCHRIJVINGSPROCEDURE

6.3.1. Algemeen

De deputatie stelt vóór de start van de inschrijvingen de inschrijvingsperiode vast, de capaciteit en de voorrangsgroepen.

De inschrijvingsperiode, de capaciteit en de voorrangsgroepen worden vóór de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via de website van de school, de elektronische nieuwsbrief…


6.3.2. Capaciteit

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat er per niveau kan worden ingeschreven.
Als de capaciteit wordt overschreden, wordt de inschrijving geweigerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken: bijvoorbeeld wanneer de leerling geplaatst is door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg.

De deputatie kan de capaciteit na de start van de inschrijvingen verhogen.  

6.3.3. Voorrangsgroepen

De leerlingen die zich eerst aandienen, worden eerst ingeschreven, uiteraard op voorwaarde dat de  ouders het schoolreglement (met pedagogisch project) voor akkoord ondertekenen en er geen weigeringsgrond is (zie punt 6.3.4).

Bepaalde kinderen krijgen echter voorrang en mogen zich eerst inschrijven, vóór de anderen, voorzover aan bepaalde voorwaarden voldaan is:
-          (half)broers en (half)zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school; ook stiefbroers en –zussen die op hetzelfde adres wonen...;
-          kinderen van personeelsleden van de school (leraren, secretariaatsmedewerkers …).


6.3.4. Weigeringsgronden

Een inschrijving wordt geweigerd als:
-          de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
-          de capaciteit wordt overschreden (zie punt 6.3.2);
-          de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan (alterneren).

Een inschrijving kan worden geweigerd als:
-          de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd uitgeschreven als gevolg van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel;
-          de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.7. GODSDIENST EN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

7.1. GODSDIENST EN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER
Onder godsdienstonderricht wordt verstaan: het onderricht in de anglicaanse, islamitische, Israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestantse godsdienst en in de op die godsdienst berustende zedenleer.
Onder onderricht in de zedenleer wordt verstaan: het onderricht in de niet-confessionele zedenleer.
Dit onderricht wordt verder omschreven als “de levensbeschouwelijke vakken”.

7.2. KEUZEVERKLARING
De ouders, in samenspraak met het kind indien het 12 jaar of ouder is, moeten een keuze maken tussen de cursus godsdienst of de cursus in de niet-confessionele zedenleer bij de eerste inschrijving in de school.
De keuze van het levensbeschouwelijk vak wordt door de ouders en het kind, indien het 12 jaar of ouder is, uitdrukkelijk aangegeven op het keuzeformulier én ondertekend.
Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september of vanaf de dag van inschrijving in de school, afgegeven aan de directeur. De keuze gebeurt uitsluitend met het wettelijk vastgesteld keuzeformulier.
De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. 
Op 1 september volgt het kind de keuze van vorig schooljaar.

7.3. KEUZEWIJZIGING
De ouders, in samenspraak met het kind indien het 12 jaar of ouder is, kunnen bij het begin van elk schooljaar de keuze wijzigen. De directeur zal daartoe elk schooljaar door middel van een nota, op verzoek van de ouders en het kind indien het 12 jaar of ouder is, meedelen  dat de keuze kan gewijzigd worden. Indien de ouders en het kind indien het 12 jaar of ouder is, de keuze wensen te wijzigen moeten zij schriftelijk in de school het keuzeformulier aanvragen. Het officieel keuzeformulier moet binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september aan de directeur worden bezorgd.

7.4. VRIJSTELLING
Indien de ouders en het kind, indien het 12 jaar of ouder is, op basis van religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen van één van de erkende levensbeschouwelijke vakken, ontvangen zij vanwege de directeur een verklarende nota met betrekking tot hun rechten en plichten bij bezwaren tegen het volgen van één van de levensbeschouwelijke vakken. Conform de voorschriften van deze nota moeten de ouders en het kind, indien het 12 jaar of ouder is, hun aanvraag tot vrijstelling indienen bij de directeur binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf 1 september of vanaf de dag van de inschrijving.

Indien het kind een vrijstelling bekomt, moet het de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van zijn/haar levensbeschouwing. Een toegestane vrijstelling mag nooit tot gevolg hebben dat het kind minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen. De directeur ziet hierop toe.

8. ZITTENBLIJVERS EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het PCLB (zie bijlage 5) of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het is ook de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn/haar schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.  Bijvoorbeeld. in de kleuterschool na een instapdatum.


9. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Heeft je kind het lager onderwijs voltooid dan krijgt het in principe een getuigschrift basisonderwijs.
Hier volgt een overzicht van de procedure volgens dewelke:
-          het getuigschrift basisonderwijs wordt toegekend;
-          een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs.

9.1. Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het lager onderwijs.
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

9.2. Indien de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing.
De directeur deelt deze beslissing, gemotiveerd, uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend of tegen ontvangstbewijs mee aan de ouders

Een leerling, die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift krijgt, heeft recht op een door de directie afgeleverde verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs.


9.3. Indien de leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, kunnen de ouders uiterlijk binnen de 
3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de betekening van de in punt 9.2 vermelde beslissing hun bezwaren kenbaar maken tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur. Indien de beslissing werd betekend bij aangetekende brief geldt de poststempel als datum.
De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
De ouders mogen het leerlingendossier inzien.

Het onderhoud kan er toe leiden dat:

a.     de ouders ervan worden overtuigd dat de genomen beslissing gegrond is. Er is geen betwisting meer.

b.    de directeur oordeelt dat de door de ouders aangebrachte redenen voor betwisting het overwegen waard zijn. De klassenraad wordt dan opnieuw samengeroepen en de beslissing wordt nogmaals overwogen.
De klassenraad deelt onmiddellijk zijn beslissing, gemotiveerd en bij aangetekende brief, aan de ouders mee. In de brief wordt de verdere beroepsmogelijkheid vermeld (Raad van State).

c.     de directeur oordeelt dat de door de ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen.
De directeur deelt onmiddellijk zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders mee (tegen ontvangstbewijs of via e-mail of brief). In het geschrift wordt de verdere beroepsmogelijkheid vermeld (beroepscommissie van het basisonderwijs.

9.4. Beroep bij de beroepscommissie van het basisonderwijs tegen de beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs.

De ouders kunnen hierna, zo zij dit wensen, bij aangetekende brief beroep instellen bij de voorzitter van de beroepscommissie van het basisonderwijs met het oog op een nieuwe bijeenroeping van de klassenraad (adres: zie bijlage 2).
Het beroep moet ingesteld worden binnen de
3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het onderhoud met de directeur.
Niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden onontvankelijk verklaard.

De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig. Zij hoort de ouders en de directeur van de school.
De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.

De deputatie beslist op grond van het advies van de beroepscommissie en het door haar uitgevoerde onderzoek of de klassenraad al dan niet opnieuw moet worden samengeroepen.
-          Indien de klassenraad niet opnieuw wordt samengeroepen, deelt de deputatie haar beslissing, gemotiveerd en bij aangetekende brief, aan de ouders mee. In de brief wordt de verdere beroepsmogelijkheid vermeld (Raad van State).
-          Indien de klassenraad opnieuw moet samenkomen, moet dit vóór de aanvang van het schooljaar gebeuren. 
De beslissing van de klassenraad wordt dan onmiddellijk, gemotiveerd en bij aangetekende brief, aan de ouders meegedeeld. In de brief wordt de verdere beroepsmogelijkheid vermeld (Raad van State).

De beroepscommissie van het basisonderwijs wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit:
-       de gedeputeerde voor onderwijs, die voorzitter is.
-       de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, die ondervoorzitter is.
-       een jurist werkzaam bij het provinciebestuur.
-       een afgevaardigde van de ouders, lid van de ouderraad van de school (zie punt 3.5.1), of zijn/haar vervanger, eveneens lid van de ouderraad.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De beroepscommissie kan rechtsgeldig beslissen bij aanwezigheid van 3 van haar leden.
Zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Samenstelling interne beroepscommissie: zie bijlage 2.


10. ONDERWIJS AAN HUIS

Leerlingen vanaf  5 jaar (dit wil zeggen leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs).

Als je kind door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis.
Dat recht geldt pas nadat het 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig is geweest, behalve als het:
- chronisch ziek is;
- na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis opnieuw naar school komt, maar binnen de 3 maanden hervalt.
De directeur kan jullie toelichting geven bij de voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis.

Als je kind aan de voorwaarden voldoet, moeten je een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur. Je voegen daarbij een medisch attest waaruit blijkt dat je kind onmogelijk halftijds of meer naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag volgen.
 


11. AFWEZIGHEDEN

11.1. Leerplichtige leerlingen
Is je kind ingeschreven in de school en is het leerplichtig (je kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt en indien het op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs gaat) dan moet het regelmatig aanwezig zijn in de school. Een leerplichtige leerling die ONWETTIG AFWEZIG is, verliest immers het statuut van regelmatige leerling. Dit heeft tot gevolg DAT DE LEERLING IN HET
6e LEERJAAR GEEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS KAN KRIJGEN.

11.2. Afwezigheden

Je leerplichtig kind moet dus élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve ingeval van gewettigde afwezigheden. Deze kunnen zijn:

11.2.1. Afwezigheden wegens ziekte
-          Een afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid mits de voorlegging van:


een verklaring van de ouders
(met handtekening + datum)

voor een afwezigheid wegens ziekte tot en met
3 opeenvolgende kalenderdagen. 
Dit kan ten hoogste 4 maal per schooljaar.


een door de arts uitgereikt medisch attest


voor elke afwezigheid wegens ziekte:
-          van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (ook bij verlenging);
-          nadat de leerling in het lopende schooljaar al 4 maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.-          Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigde geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend labo.
Het attest moet duidelijk worden ingevuld, ondertekend en gedateerd en de relevante identificatiegegevens bevatten, zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-
nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Zo zal er worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen en welke de begin- en einddatum zijn van de ziekteperiode, met gebeurlijk de vermelding van voor- of namiddag.

-          De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (bijvoorbeeld telefonisch) van de afwezigheid wegens ziekte van hun kind. Het attest wordt eveneens zo vlug mogelijk aan de school bezorgd.

-          Als het enkel gaat om een consultatie (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet deze zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

-          Wanneer een ziektebeeld dat verschillende afwezigheden tot gevolg heeft zonder dat een doktersconsultatie nodig is (bijvoorbeeld kanker, nierdialyse,...), kan na samenspraak met de schoolarts één medisch attest volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

-          Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest wordt gesignaleerd aan de arts van het PCLB (zie bijlage 5) voor verdere opvolging.
In de volgende gevallen is een medisch attest twijfelachtig:
° het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft "dixit de patiënt"
° het attest is geantedateerd (de datum van het attest valt buiten de ziekteperiode van de leerling) of begin- en einddatum worden ogenschijnlijk vervalst
° het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen...

11.2.2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
De volgende afwezigheden moeten zo vlug mogelijk aan de school gemeld worden en gestaafd worden met een verklaring van de ouders (1 tot en met 5) of een document met officieel karakter (6):
1.     het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind (zonder beperking qua graad van verwantschap);
2.     het bijwonen van een familieraad;
3.     de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding voor de jeugdrechtbank moet verschijnen);
4.     het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
5.     de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, overstroming…);
6.     het beleven van feestdagen inherent aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst).
Concreet gaat het over:
- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);
- joodse feesten: het joodse Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);
- orthodoxe feestdagen: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest; Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), alle drie voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest;
- de katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

11.2.3. Afwezigheden waarvoor het (voorafgaand) akkoord van de directeur nodig is
Indien de directeur akkoord gaat (dit is geen automatisme) en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de volgende redenen:

-          het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). 
Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig.
Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

-          het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is (bijvoorbeeld de deelname aan een kampioenschap/competitie). 
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. 
Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking.
Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (al dan niet gespreid).

-          afwezigheden voor persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. 
Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren.  De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni !!!

11.2.4. In uitzonderlijke gevallen: afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en- artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zogenaamde “trekperiodes”)
Hier geldt een speciale regeling. Je kan hierover informeren bij de directeur.

11.2.5. Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen problematische afwezigheden omgezet worden in gewettigde afwezigheden:
-          problematische afwezigheden tot en met 10 halve schooldagen.
De school neemt onmiddellijk contact op met de ouders (telefonisch, via de schoolagenda, door huisbezoek) en meldt de afwezigheid aan het PCLB (zie bijlage 5). De school en het PCLB maken in overleg met de betrokken ouders een begeleidingsplan voor de ouders en hun kind.
-          problematische afwezigheden van meer dan 10 halve schooldagen.
Naast de reeds vermelde stappen stelt de school samen met het PCLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage ligt voor de verificateur van het departement onderwijs van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.


11.2.6. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directeur
Deze kunnen slechts toegestaan worden voor maximum 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kunnen enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt met het volgende:
-          een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
-          een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
-          een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
-          het akkoord van de directeur.

11.3. Niet-leerplichtige kleuters

11.3.1. Het is belangrijk dat ook niet-leerplichtige kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. 

11.3.2. De afwezigheid van niet-leerplichtige kleuters moet niet gewettigd worden. We verwachten echter dat de ouders ook hun afwezigheden onmiddellijk melden omwille van veiligheidsredenen.

12. HUISWERK, AGENDA’S EN RAPPORTEN (LAGER ONDERWIJS)

12.1. Huistaken en lessen worden door het onderwijzend personeel vastgelegd en meegedeeld via de schoolagenda.
Het betreft taken en opdrachten die door de leerlingen zelfstandig kunnen gemaakt worden.
De taken en opdrachten moeten tijdig, net en verzorgd afgeleverd worden.

12.2. De schoolagenda is het middel tot dagelijks contact tussen u en leerkrachten. Hierin worden de taken, de lessen, de overhoringen en de mededelingen genoteerd.
De ouders ondertekenen regelmatig voor controle.

12.3. De rapporten worden uitgereikt op door het onderwijzend personeel vastgestelde tijdstippen. Ze worden de eerste schooldag na de uitreiking, door de ouders ondertekend, terug ingeleverd.
Overhoringen en toetsen worden vrij door de klastitularis vastgesteld. Indien nodig worden
de ouders hierover ingelicht via de schoolagenda.
Meegegeven toetsen worden door
de ouders ondertekend en de volgende schooldag aan de titularis bezorgd.13. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

Onze school wil van haar doelstellingen werk maken en besteedt daarom veel zorg aan de naleving van afspraken en regels. Niet-naleving ervan brengt de goede werking van het onderwijs in het gedrang.
Soms moeten orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.

13.1. Ordemaatregelen

13.1.1. Algemeen
Een ordemaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van de leerling de goede werking van de school of het lesverloop hindert.
Een ordemaatregel moet de leerling helpen zijn/haar gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
Ordemaatregelen worden genomen door de personeelsleden van de school, behalve ingeval van de preventieve schorsing die door de directeur wordt opgelegd. Als de directeur verhinderd is, wordt de preventieve schorsing opgelegd en de in punt 13.1.2.2 vermelde procedure gevoerd door zijn afgevaardigde.


13.1.2. Mogelijke ordemaatregelen zijn:

13.1.2.1. Algemeen

Een ordemaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van de leerling de goede werking van de school of het lesverloop hindert.
Een ordemaatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
De ordemaatregelen worden genomen door de personeelsleden van de school, met uitzondering van de preventieve schorsing die wordt opgelegd door de directeur. Als de directeur verhinderd is, wordt de preventieve schorsing opgelegd door zijn afgevaardigde.


In het kleuteronderwijs:

-          indien wordt vastgesteld dat in het gedragsproces van de kleuter iets verkeerd gaat, zal er tijdig worden ingegrepen met een speciale begeleiding of remediering tot gevolg, waarbij gerichte en ondersteunende maatregelen worden genomen.

In het lager onderwijs:

-          het opleggen van meer bindende gedragsregels of van een individueel begeleidingsplan;

-          een waarschuwing of een berisping door de leerkracht;

-          een straftaak: een extra schriftelijke taak die met zorg uitgekozen wordt in het kader van het leerplan of een pedagogisch verantwoorde taak die bijdraagt tot de opvoeding en vorming van de leerling;

-          de tijdelijke uitsluiting uit de betrokken les: wanneer de leerling zich storend gedraagt tijdens die les.
In dat geval blijft de leerling onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leerkracht.

-          de preventieve schorsing in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel.


13.1.2.2. De preventieve schorsing in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel

13.1.2.2.1. Deze ordemaatregel wordt genomen in uiterst dringende omstandigheden:
- voor zware gedragsmoeilijkheden;
- wanneer de aanwezigheid van de leerling de goede werking van de school
ernstig in het gedrang zou brengen.

13.1.2.2.2. Bij een preventieve schorsing mag de leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De leerling moet wel op school zijn.
De maatregel gaat onmiddellijk in.

13.1.2.2.3. Onderhoud met de directeur (of, in voorkomend geval,  zijn afgevaardigde).
Wanneer de leerling preventief wordt geschorst, hoort de directeur zo vlug als mogelijk de ouders en de leerling. Hij nodigt hiertoe de betrokkene(n) mondeling of schriftelijk uit (via e-mail, brief...) met vermelding van de beslissing tot preventieve schorsing.

De ouders en de leerling kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.

Tijdens het onderhoud verduidelijkt de directeur dat de preventieve schorsing in oorsprong niet sanctionerend is en verantwoordt hij waarom de onmiddellijke verwijdering uit de lessen/activiteiten noodzakelijk was (een eventueel tuchtverhoor, met recht op verdediging, volgt later).

13.
1.2.2.4. Oordeelt de directeur op basis van het onderhoud dat hiertoe aanleiding is, dan wordt de preventieve schorsing ingetrokken. De directeur brengt de ouders en de leerling daarvan zo vlug als mogelijk op de hoogte. Zo niet, dan start de tuchtprocedure.
De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer, na onderzoek, beslist wordt om geen tuchtprocedure in te zetten of tot wanneer de tuchtprocedure gedaan is.

13.2. Tuchtmaatregelen (lager onderwijs)

13.2.1.  Algemeen

Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer het gedrag van een leerling een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van de school in het gedrang komt.
Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar naar een andere school.

13.2.2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

-          de schorsing voor meer dan één dag.
Deze houdt in dat de gesanctioneerde leerling tijdelijk (gedurende een bepaalde periode) de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De leerling moet wel op school zijn.

-          de defintieve uitsluiting.
Bij een uitsluiting wordt de gesanctioneerde leerling definitief (dit wil zeggen voor de rest van het lopende schooljaar) het recht op onderwijs in de school ontnomen. De leerling wordt definitief uit de school verwijderd op het ogenblik dat hij/zij in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van uitsluiting door de school (zie punt 13.2.3). In afwachting daarvan bevindt de leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling: hij/zij moet dus in de school opgevangen worden.
Collectieve uitsluitingen zijn niet mogelijk.
Bij definitieve uitsluiting gedurende het schooljaar zal de leerling bij het zoeken naar een andere onderwijsinstelling worden bijgestaan door de directeur en het PCLB (zie bijlage 5.).

De directeur wint het advies in van de klassenraad in vóór hij een schorsing of uitsluiting oplegt. 

13.2.3. Tuchtprocedure

Indien er aanleiding is tot het nemen van een tuchtmaatregel worden de leerling en zijn/haar ouders door de directeur gehoord over de vastgestelde feiten. 
Hiertoe worden zij tijdig uitgenodigd bij aangetekende brief die de volgende vermeldingen bevat:
-          de leerling ten laste gelegde feiten waarvoor de toepassing van de tuchtstraf wordt overwogen
-          het voorstel van tuchtmaatregel;
-          het in punt 13.2.2 vermelde advies van de klassenraad;
-          de modaliteiten voor de inzage van het tuchtdossier (plaats waar en termijn waarbinnen het tuchtdossier kan ingezien worden);
-          plaats, dag en uur van het onderhoud;
-          de mogelijkheid voor de betrokkenen om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
Het tuchtdossier bevat de stukken waarop de tenlastelegging steunt. Deze stukken worden door de ouders geviseerd. Weigeren deze ze te viseren dan wordt dit, in aanwezigheid van een getuige, op het betrokken stuk vermeld.
Tussen de oproeping en het onderhoud moet voldoende tijd zijn om de leerling en zijn/haar ouders de gelegenheid te geven inzage in het dossier te krijgen, eventueel beroep te doen op een vertrouwenspersoon en het onderhoud voor te bereiden.
 
De directeur deelt zijn beslissing tot het nemen van een tuchtmaatregel schriftelijk, gemotiveerd, mee aan de ouders per aangetekende brief. Dit gebeurt uiterlijk de 3e werkdag na het onderhoud met de directeur. In de brief wordt de verdere beroepsmogelijkheid vermeld (beroepscommissie van het basisonderwijs: met betrekking tot de definitieve uitsluiting; Raad van State: met betrekking tot de andere tuchtmaatregelen).

13.2.4. Beroep bij de beroepsberoepscommissie van het basisonderwijs tegen de definitieve uitsluiting

Indien zij de definitieve uitsluiting betwisten, kunnen de ouders bij aangetekende brief beroep aantekenen bij de voorzitter van de beroepscommissie van het basisonderwijs (adres: bijlage 2). Zij moeten dit doen binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de betekening van de beslissing van definitieve uitsluiting. 
De poststempel geldt als datum. Het niet-naleven van de termijn leidt tot de onontvankelijkheid van het beroep. In de brief motiveren de ouders waarom de definitieve uitsluiting wordt aangevochten.


De beroepscommissie neemt zo vlug als mogelijk een beslissing op basis van het volledige tuchtdossier. 

De beroepscommissie deelt aan de directeur en de ouders het volgende mee:
-          of de eerder genomen beslissing van definitieve uitsluiting blijft gehandhaafd;
-          of, indien hiertoe aanleiding is, de definitieve uitsluiting wordt omgezet in een schorsing voor meer dan één dag of de definitieve uitsluiting wordt ingetrokken. 
In voorkomend geval vermeldt zij de datum waarop de leerling de lessen mag hervatten.

De beroepscommissie van het basisonderwijs wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit:
-       de gedeputeerde voor onderwijs, die voorzitter is;
-       de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, die ondervoorzitter is;
-       een jurist werkzaam bij het provinciebestuur;
-       een afgevaardigde van de ouders, lid van de ouderraad van de school (zie punt 3.5.1), of zijn/haar vervanger, eveneens lid van de ouderraad.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De beroepscommissie kan rechtsgeldig beslissen bij aanwezigheid van 3 van haar leden.
Zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
De leerling mag ook aanwezig zijn bij het verhoor en kan ook worden gehoord.

Samenstelling van de beroepscommissie van het basisonderwijs: bijlage 2.14. BIJDRAGEREGELING (OUDERS)

14.1. Toelichting

In bijlage 3 vind je een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat:
-          verplichte uitgaven, dit zijn uitgaven die jullie zeker moeten doen.
Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kan aankopen.
-          niet verplichte uitgaven, dit zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waaraan je niet verplicht moet deelnemen. Als je echter dergelijke zaken aankoopt of deelneemt aan dergelijke activiteiten, dan moet je een bijdrage betalen.                                                                                             
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere worden enkel richtprijzen vermeld omdat de kostprijs vooraf niet gekend is. In dit laatste geval zal het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs liggen: het kan iets meer of iets minder zijn.
Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend.  Dit gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

14.2. Concreet

Je betaalt het verschuldigd bedrag via overschrijving (deze word je door de school bezorgd) op rekening van Campus Voeren : 735-0037164-01. Voor overschrijvingen vanuit Nederland :
BIC-code : KREDBEBB / IBAN-nummer : BE43735003716401
Noteer duidelijk de gestructureerde mededeling. Je betaalt binnen de 30 kalenderdagen.

14.3. Betalingsverplichting
De ouders zijn - ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening.
Als er tussen de ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van de ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben.

14.4. Betalingsmoeilijkheden
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kan je de directeur contacteren. Er wordt dan, in overleg, gezocht naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Uiteraard wordt deze vraag met de nodige discretie behandeld.

14.5. Wanbetaling
Indien de school vaststelt dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er sprake is van financiële moeilijkheden of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal ze verdere stappen ondernemen. In eerste instantie zal in overleg met de ouders gezocht worden naar een oplossing.
Als dit niet mogelijk blijkt, wordt een aangetekende ingebrekestelling verstuurd. Vanaf dan kan maximaal de wettelijke intrestvoet aangerekend worden op het verschuldigde bedrag.
Wordt de rekening daarna nog niet vereffend dan maakt de directeur het dossier over aan de Directie Financiën van het provinciebestuur die de invordering van het verschuldigde bedrag overneemt.


BIJLAGE 1
PERSONEELSLIJST
  
1. De directeur
De directeur, René Reggers (0473 / 70 15 06), staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

2. Het onderwijzend personeel

2.1 Kleuteronderwijs

Voeren:
1KOVO : Miranda Nassen
2KOVO : Marlies Lenaerts
3KOVA : Nicole Cielen
3KOVB : Katelijne Nivelle
leermeester lichamelijke opvoeding: Berto Aerts
Moelingen:
1KOMO : Josine Guillaume
2KOMO : Linda Bastiaens
3KOMO : Marie-Ange Vroonen
leermeester lichamelijke opvoeding : Cindy Lieben

2.2. Basisonderwijs

1A : Jerry Huybrechts
1B : Ingrid Dodemont / Daisy Beckers
2A : Miranda Vossen / Tamara Jorissen
2B : Ilona Senden
3A : Jeannine Tilkin / Laura Lemmens
3B : Mieke Panis
4A : Benny Paulissen
4B : Bernadette Vandeberg / Laura Lemmens
5A : Rachel Plusquin / Gaby Timmers
5B : Ingrid Reggers
6A : Elvire Vossen / Daisy Beckers
6B : Isabelle Rogister / Daisy Beckers
leermeester lichamelijke opvoeding: Aerts Berto
leermeester niet-confessionele zedenleer: Moens Ria
leermeester katholieke godsdienst: Mertens Bieke

3. Het beleids- en ondersteunend personeel

-       administratief medewerker : Simons Christiane, Pinckaers Josette, Broers Hilde
-       zorgcoördinator : Vrancken Ann
-       ICT-coördinator : Rik Tomsin

4. Het paramedisch personeel

-       kinderverzorger : Demollin Godelieve

BIJLAGE 2
GEGEVENS ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE PROVINCIALE ONDERWIJSINSTELLINGEN, BEROEPSCOMMISSIE VAN HET BASISONDERWIJS, OUDERRAAD, PEDAGOGISCHE RAAD, SCHOOLRAAD


1. Algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen
-          de heer Koen Coenen, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt

2. Beroepscommissie van het basisonderwijs
-       de heer Jean-Paul Peuskens, gedeputeerde voor onderwijs, voorzitter
-     de heer Koen Coenen, algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen, ondervoorzitter
-     mevrouw Chris Van Hoeck, juriste
-     mevrouw Alexandra van Gestel , afgevaardigde van de ouders of haar vervanger, de heer Nyssen Rik

Adres van de interne beroepscommissie:
De heer Jean-Paul Peuskens,
gedeputeerde voor onderwijs
voorzitter van de beroepscommissie van het basisonderwijs
Universiteitslaan 1
3500  Hasselt

2. De ouderraad
-          Voorzitter : mevr van Gestel Alexandra
-          Penningmeester : mevr Meertens - Maes Marijke
-          Overige leden: mevr Herens - van der Woey Sandra,  mevr Schiepers - Rouwet Natascha, dhr Nyssen Rik, dhr Machiels John, dhr Vandeperre Jef,

3. De pedagogische raad
-          Voorzitter : dhr Huybrechts Jerry
-          secretaris: dhr. Reggers René

4. De schoolraad
-          afvaardiging van het personeel
-          dhr Huybrechts Jerry(Secretaris SR)
-          afvaardiging van de ouders
-          dhr Nyssen Rik
-          dhr Machiels John
-          mevr van Gestel Alexandra
-          afvaardiging van de lokale gemeenschap
-          dhr Renkens Victor (Voorzitter SR)
-          mevr Frijns-Geelen Germaine
-          mevr Daems-Aussems Jocelyne

Naargelang van de betrokken aangelegenheid treedt de directeur en/of een afgevaardigde van de schoolbestuur op als gesprekspartner van de schoolraad.
De directeur woont de beraadslagingen van de schoolraad bij met raadgevende stem.BIJLAGE 3
KOSTENRAMING VAN DE BIJDRAGEN VAN DE OUDERS

Verplichte uitgaven
Kosten

Toneel (KO en LO)
Kronkeldidoe (1ste graad)
Rollebolle (2+3KO)
Alles met bal (2de graad)
IJsschaatshappening (2+3KO)
Activ Tongeren (1KO)
Bosklas 6de leerjaar
Sportdag (LO)
Schoolreis kleuters
Schoolreis lagere school
Verteltent (kleuters en 1ste graad)
Vertelfestival (LO)
Pottenbakken (4de en 1ste lj)
Blotevoetenpad (2de lj)
…………………………
Project Tutti Frutti (LO)
Turnkledij

        2 euro
        5 euro
        4 euro
        5 euro
        6 euro
        7 euro
        140 euro
        6 euro
        6 euro
        8 euro
        2 euro      
        4 euro
        1 euro
        2 euro
        .................
        6 euro
        15 euro
U kunt vrij intekenen op het volgende:
Kosten

Tijdschriften


1ste Lj.                                     € 29,95   Leesleeuw
1ste Lj.                                     € 29        Maan-roos-vis
2de Lj                                      € 29,95   Leesleeuw
2de Lj.                                     € 23        Boekenboot

3de Lj                                      € 16        Klap
3de Lj                                      € 23        Leeskriebel
3de Lj                                      € 29,95   Leesleeuw
1ste t/m 6de lj                           €             Vakantie boeken   Averbode/boek (Kerstmis-Pasen-einde schooljaar)
3de kleuterklas t/m 6de lj        €              Vakantieblaadjes Wakken: einde schooljaar (+ CD rom)4de Lj                                      € 16        Klap
4de Lj                                      € 23        Leeskriebel
4de Lj                                      € 29,95    Leesleeuw
4de Lj                                      € 34,95    Nat géo
4de Lj                                      € 44,95    Nat géo Plus

 5de en 6de Lj.                          € 17         Kits
5de en 6de Lj.                           € 29,95    Leesleeuw
5de en 6de Lj.                           € 34,95    Nat géo
5de en 6de Lj.                           € 44,95    Nat géo Plus

NCZ                                       €  7          Fakkeltjeskrant                                                                                                                      


Drank (Melk- en fruitsapproducten)


€ 0,40 per drankje ( worden per 10 verkocht )Er zal voor de deelname in de onkosten voor de verschillende activiteiten een éénmalige bijdrage gevraagd worden. Je betaalt ook € 6 voor het project Tutti Frutti. (= enkel voor de leerlingen van de lagere school).
Uiteraard is dit bedrag onvoldoende om alle onkosten gedurende het hele schooljaar te bekostigen. De meerkost zal gedragen worden door de ouderraad.
Ook zijn momenteel nog niet alle activiteiten vastgelegd qua datum en prijs.
Deze worden zo vlug mogelijk meegedeeld.
Iedereen is verplicht de door ons aangeboden turnkledij aan te kopen aan € 15. (Deze kledij kan op het secundair verder gedragen worden)


 Bedrag maximumfactuurVoor de kleuters:
- 25 euro in het geval de kleuter tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van twee jaar bereikt;
- 25 euro in het geval de kleuter tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt;
- 35 euro in het geval de kleuter tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt;
- 40 euro in het geval de kleuter tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vijf jaar bereikt;
- 40 euro in het geval het een leerplichtige kleuter betreft.


Voor de leerlingen van het lager onderwijs: 50 euro.


BIJLAGE 4
SCHOOLKALENDER

 
VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR 2013 – 2014


Opendeurdag op donderdag 29 augustus 2013  tussen  13.00 u. en  15.00 u.

Hervatting van de lessen : maandag 2 september 2013


EERSTE TRIMESTER:
               
Vrijdag 20 september 2013 : Vrij : Pedagogische studiedag

Maandag 14 oktober 2013 : Vrij : Facultatieve verlofdag  

HERFSTVAKANTIE : maandag 28 oktober 2013 tot en met zondag 3 november 2013

Maandag 11 november 2013 : Vrij : Wapenstilstand

KERSTVAKANTIE : maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014TWEEDE TRIMESTER:

Woensdag 5 februari 2014 : Vrij : Pedagogische studiedag

KROKUSVAKANTIE : maandag 3 maart 2014 tot en met zondag 9 maart 2014

PAASVAKANTIE : maandag 7 april 2014 tot en met paasmaandag 21 april 2014DERDE TRIMESTER:

Donderdag 1 mei 2014 : Vrij : Feest van de Arbeid

Vrijdag 2 mei 2014 : Vrij : Facultatieve verlofdag
 
Donderdag 29 mei 2014 : Vrij : Hemelvaartsdag

Vrijdag 30 mei 2014 : Vrij

Maandag 9 juni 2014 : Vrij : Pinkstermaandag

Maandag 30 juni 2014 : Vrij : Beslissing minister Smet


De lessen eindigen op vrijdag 27 juni 2014 om 12.00u.

Opendeurdag: donderdag 28 augustus 2014 tussen 13.00u en 15.00u

Rapporten :

vr 29/11/2013
vr 14/03/2014
vr 27/06/2014      

Klassikale ouderavonden :                  Individuele ouderavonden :

1 : ma 09/09/13                                     In week 49 : tussen ma 02/12/13 en vr 06/12/13 (LO)
2 : di 10/09/13                                      In week 12 : tussen ma 17/03/14 en vr 21/03/14 (LO)
3 : dd 12/09/13                                     (1 dag = altijd op dd van 16.00u – 20.00u)
4 : ma 16/09/13                                    vr 27/06/14 (LO + KO) tussen 13.00u en 15.00u
5 : di 17/09/13                                     
6 : dd 19/09/13                                    
Kleuters : ma 23/09/13                          di 11/03/14 (KO)

Oriëntatie secundaire afdeling:

6A :  dd 24/04/14
6B :  di 29/04/14

Facultatieve verlofdagen:

Maandag 14 oktober 2013
Vrijdag 2 mei 2014

Pedagogische studiedagen:

Vrijdag 20 september 2013
Woensdag 5 februari 2014

Data activiteiten

-pedagogische studiedag : vr 20/09/13
-veldloop : di 24/09/13
-bosklasse : ma 07/10/13 – vr 11/10/13
-facultatieve verlofdag : ma 14/10/13
-herfstwandeling  : in de week van 14.10 t.e.m.18.10.2013
-grootouderdag : wo 13/11/13
-sinterklaasfeest : vr 06/12/13
-kerstfeest : vr 20/12/13
-pedagogische studiedag : wo 05/02/14
-schoolfotograaf : di 11/02/14
-structuur SO : di 18/02/14
-carnaval : vr 28/02/14
-verteltent : vr 14/03/14
-schoolrijpheid : di 25/03/14
-schoolreis K.O. : di 29/04/14
-facultatieve verlofdag : vr 02/05/14   
-GIPS 6A : di 20 + 27/05/14
-GIPS 6B : di 3 + 10/06/14
-schoolfeest : za 24/05/14
-sportdag :  dd 05/06/14
-sportdag 5de leerjaar SO :   
-M.E.G.A. fuif 6de leerjaar :  vr 20/06/14
-bezoek 3KO aan 1LO : ma 23/06/14
-schoolreis L.O. : dd 26/06/14
-vergadering augustus met infonamiddag : dd 28/08/14

Data voor andere sportactiviteiten (Rollebolle, schaatsen, alles met bal, kronkeldidoe, …) worden vastgelegd na bekendmaking SVS.

BIJLAGE 5
ONZE SAMENWERKING MET HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (PCLB)

1. Onze school wordt begeleid door

Onze school wordt begeleid door:
het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
Willekensmolenstraat 140
3500   Hasselt
(tel. 011/23 81 20 fax nr. 011/23 81 15; E-mail: pclb@limburg.be)

De directeur van het PCLB is mevrouw Wendy Mertens.

De namen en de contactgegevens van de CLB-medewerkers die ter beschikking staan van onze school, jou en je kind vind je terug op de sticker in de agenda.
De momenten dat zij aanwezig zijn op school worden per brief en/of via de website van onze school bekendgemaakt.
De CLB-medewerkers stellen zichzelf en de werking van het PCLB voor aan de nieuwe leerlingen bij de start van het schooljaar.

Het PCLB is open alle schooldagen van 8.30 u.-12.00 u. en van 13.00 u.-17.00 u.(vrijdag tot 16.00 u.).
Je kan ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek buiten de kantooruren. Gesprekken kunnen volgens jouw voorkeur doorgaan in de school of in het centrum.
Het PCLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen tijdens de kerstvakantie: deze worden later meegedeeld).
Het PCLB is dus open de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus, tijdens de herfst- en de krokusvakantie. Het centrum is tijdens de werkdagen van vakantieperiodes geopend van 8.30 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. - 16.30 u. (vrijdag tot 16.00 u.).

2. De relatie tussen het PCLB, jij en je ouders

2.1. Het PCLB heeft als opdracht bij te dragen tot maximale ontwikkelingskansen binnen het onderwijs.  Het CLB besteedt daarbij extra aandacht aan leerlingen die door hun leefomstandigheden of door een beperking mogelijks minder kansen krijgen doorheen hun onderwijsloopbaan. Daarvoor werkt het nauw samen met de school, maar toch onafhankelijk.
Bij het Provinciaal CLB kunnen jij en je ouders in alle vertrouwen terecht met vragen om informatie, onderzoek of begeleiding en dit op de volgende domeinen:

-       leren en studeren: leermoeilijkheden, faalangst, …
-       onderwijsloopbaan: vragen over studiekeuze, doorstroming naar secundair onderwijs,
-       sociale en emotionele ontwikkeling: vragen over pesten, stress, samenwerken in groep, …
-       lichamelijke gezondheid: medische onderzoeken, vaccinaties, vragen rond jouw gezondheid of gezond leven, …

Begeleiding start altijd op vraag van jezelf 1 en/of je ouders en is dus je eigen vrije keuze. Als leerkrachten problemen signaleren, vraagt het centrum dat zij dit eerst met jou en/of je ouders bespreken en wordt jouw toestemming gevraagd om het CLB te betrekken.

In geval van ernstige afwezigheden kunnen jij en je ouders de CLB-begeleiding niet weigeren. De overheid legt eveneens een verplichting tot deelname aan de algemene medische onderzoeken (2de kleuterklas en 5de leerjaar) op.
Jij 1 of je ouders kunnen wel weigeren het onderzoek door een bepaalde CLB-arts te laten uitvoeren. Verzet moet schriftelijk gemeld worden aan de CLB-directie. In dit geval moet het onderzoek wél doorgaan, maar door een arts naar jouw keuze en op jouw kosten. Het verslag moet doorgestuurd worden naar de arts van het PCLB binnen de 90 dagen.
Jij en je ouders zijn verplicht melding te doen bij de school ingeval van een besmettelijke ziekte 2 en mee te werken aan preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met deze ziekte.

Als je bij ons aanklopt, heb je recht op duidelijke informatie over hoe de begeleiding zal verlopen. Je hebt inspraak in het verdere verloop. Dat wil zeggen dat  je altijd mag zeggen wat je denkt bij de hulp die je krijgt. De CLB-medewerker zal met jouw mening zoveel mogelijk rekening houden.

Alle CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. De CLB-medewerker gaat zeer zorgvuldig met informatie om, zowel mondeling als schriftelijk.

2.2. De begeleiding van het PCLB gebeurt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen of psychologen, verpleegkundigen en artsen werken samen om de beste zorg te kunnen bieden.
Soms kan een vraag in één gesprek beantwoord worden, soms zijn er meerdere gesprekken nodig (met jou, je ouders, leerkrachten, onderzoeken, …) steeds met jouw akkoord.
In sommige gevallen zal het PCLB je doorverwijzen naar een andere dienst die meer gespecialiseerde hulp kan bieden.

2.3. Als je van school verandert, behoudt het PCLB zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van jou tot je ingeschreven bent in een nieuwe school. Dan wordt het CLB van de nieuwe school verantwoordelijk.

2.4. Onze medewerkers zetten zich in om kwaliteitsvol te werken. Wanneer jij of je ouders bedenkingen hebben of klachten kan je deze steeds rechtstreeks bespreken met de betrokken CLB-medewerker. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van een officiële klachtenprocedure. Hiervoor dient schriftelijk (via email of brief) contact opgenomen te worden met de directeur van het centrum. Zij reageert binnen de vijf werkdagen.

3. Het leerlingendossier

3.1 Het CLB moet voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart de medische gegevens en de belangrijkste begeleidingsgegevens bijhouden in een leerlingendossier (of multidisciplinair dossier). Enkel gegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding worden in het dossier opgenomen. Informatie wordt enkel doorgegeven met jouw toestemming 1.
Het CLB houdt hierbij rekening met de regelgeving inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij de start van de begeleiding krijgen jij en je ouders bijkomende informatie over jullie rechten m.b.t het dossier.

3.2 Je 1 mag je eigen dossier inkijken. Inzage vindt plaats binnen tien werkdagen na je verzoek, rekening houdend met de vakantieregeling.
Dit recht op inzage geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Dit zal altijd in een gesprek toegelicht worden. Indien je dit wenst kan je je hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Je hebt recht op een kopie van de gegevens die je mag inkijken. Ieder afschrift of iedere rapportage is persoonlijk en vertrouwelijk en mag enkel aangewend worden in het kader van jeugdhulp.

3.3 Als je van school verandert, maakt het PCLB het dossier over aan het CLB  van de nieuwe school. Indien jij 1 of je ouders niet akkoord gaan met de overdracht van het dossier dan kan je schriftelijk verzet aantekenen binnen de 10 dagen na je inschrijving. Het PCLB bewaart dan het psycho-sociale dossier in haar archief. Het medisch dossier en de begeleidingsgegevens in het kader van de leerplicht moeten wel overgemaakt worden aan het nieuwe CLB. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

3.4 Indien je de school verlaat en niet meer leerplichtig bent dan is het CLB verplicht je leerlingendossier te bewaren in haar archief tot je de leeftijd van 25 jaar bereikt hebt. Daarna wordt het dossier vernietigd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Als hulpverleningsdienst is het PCLB gevat door het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp (het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp). Dit decreet bundelt de rechten van de minderjarige, doorheen het proces van hulpverlening. De begeleiding van het PCLB vertrekt steeds vanuit een groot respect voor deze rechten. Jouw belang staat voor ons centraal.
1.1. "Bekwame" minderjarige
Vanaf 12 jaar word je binnen de jeugdhulp beschouwd als een ‘bekwame’ minderjarige. Dat wil zeggen dat je op redelijke wijze kan inschatten wat goed voor je is en wat niet. Als bekwame minderjarige mag je in principe zelf beslissen of je hulp wil of niet.
1.2. "Niet-bekwame" minderjarige
Als een minderjarige als "niet-bekwaam" wordt beschouwd dan zal de CLB-medewerker dit met de leerling en de ouders bespreken en worden de rechten van de minderjarige uitgeoefend door zijn ouders of
opvoedingsverantwoordelijke.
Opvoedingsverantwoordelijke: alle personen , behalve de ouders, die instaan voor de opvoeding van de kinderen, bijvoorbeeld grootouders, stiefouders, pleegouders.  Ook personen bij wie de minderjarige geplaatst is door het comité bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een jeugdrechter zijn opvoedingsverantwoordelijken.  Een instelling bij wie de minderjarige geplaatst is, valt hier niet onder.

Bij vermoeden / vaststelling dat je kind(eren) één van de volgende aandoeningen heeft, moet je onmiddellijk de directeur telefonisch op de hoogte te brengen op het volgend nummer: 0473/701506.


1.     Lijst besmettelijke ziektes :
-          Buiktyfus
-          Hepatitis A
-          Hepatitis B
-          Meningokokkenmeningitis en –sepsis
-          Poliomyelitis
-          Difterie (kroep)
-          Roodvonk (scarlatina)
-          Besmettelijke tuberculose
-          Shigellose (Dysenterie)
-          Salmonellosen
-          Kinkhoest
-          Bof (Dikoor)
-          Mazelen
-          Rubella (Rode Hond)
-          Schurft
-          Varicella (Windpokken)
-          Impetigo (Bacteriële huidinfectie)
-          Schimmelinfectie van de schedelhuid
-          Schimmelinfectie van de gladde huid
-          Mollusca Contagiosa (Parelwratten)
-          Pediculosis Capitis (Hoofdluizen)
-          HIV-infectieBIJLAGE 6
VRIJWILLIGERS

 1. Verzekering

Het Provinciebestuur, schoolbestuur van onze school, heeft bij Ethias een verzekering afgesloten die:
- de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers dekt.  Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.
- de lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een "arbeidsongeval" overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de school uitvoert.  Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit.

De verzekeringspolissen kunnen ingekeken worden. Hiervoor moet je schriftelijk een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Provinciebestuur van  Limburg, de provinciegriffier, Universiteitslaan 1,
3500  HASSELT.


2. Vergoedingen

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald.  Onze school voorziet geen enkele vergoeding.


3. Geheimhoudingsplicht

Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.

BIJLAGE 7
MEDICATIE OP SCHOOL

Hoe pakt de school dit aan ?

1.     Een leerling is te ziek om de lessen te volgen
·         Een zieke leerling hoort niet thuis op school. De school contacteert de ouders met de vraag de leerling terug te komen halen.

2.     Een leerling wordt ziek op school
·         De school geeft geen medicijnen.
·         De school contacteert de ouders met de vraag de leerling te komen halen.
·         Indien de ouders niet bereikbaar zijn, contacteert de school de huisdokter van de leerling. Indien deze niet bereikbaar is, contacteert de school een dokter waarmee ze samenwerkt.
·         In dringende gevallen worden de hulpdiensten verwittigd.

3.     Een leerling neemt voorgeschreven medicijnen
·         Medicijnen worden best zoveel mogelijk thuis genomen.
·         De school dient enkel medicijnen toe op doktersvoorschrift (met ondertekend attest door de arts 1).
·         Bij leerlingen met een chronische ziekte die dagelijks medicijnen nodig hebben, is zo’n medisch attest geldig voor 1 schooljaar.

4.     Een leerling klaagt regelmatig over pijn
·         De school geeft geen medicijnen.
·         De school brengt de ouders op de hoogte.

Deze regeling is ook van toepassing tijdens extramuros activiteiten.


Gebruik van een medische fiche: hoe werkt ze?

·         Een medische fiche is niet verplicht. Er kan echter altijd iets voorvallen en dan is deze fiche nuttig.
·         Op een medische fiche staat medische informatie over de leerling: ziektes, allergieën, de huisdokter, noodtelefoonnummers van ouders en grootouders.
·         De informatie wordt beheerd door de directie van de school en wordt met de nodige discretie behandeld.
·         Voor extramuros activiteiten (zie punt 4.4 van dit schoolreglement) is een aparte fiche voorzien.
·         Elk schooljaar wordt een nieuwe fiche gevraagd.
·         De medische fiche is verkrijgbaar op het schoolsecretariaat en wordt bij het begin van het schooljaar en, in voorkomend geval, vóór de aanvang van de extramuros activiteit meegegeven aan de leerling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Het medisch attest is verkrijgbaar op het schoolsecretariaat en wordt bij het begin van het schooljaar aan de leerling meegegeven. Het vermeldt de naam van de arts / de leerling / de ouders; de naam van de medicatie en de vorm (pilletjes, siroop,…); het tijdstip waarop de medicatie wordt gegeven; de hoeveelheid; de wijze van bewaring en voorzorgen. Dit attest wordt samen met de medicatie rechtstreeks aan de directeur in school gegeven.


BIJLAGE 8
WAT WIJ BEOGEN
ONS PEDAGOGISCH PROJECT

1. Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. Om deze doelstelling te bereiken staan in de eerste plaats de lessen, maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking.
Zo organiseert de school heel wat activiteiten die kaderen in de leerstof, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen en sportactiviteiten.

2. Pedagogisch project. 
Onze school engageert zich tot het uitvoeren van de volgende concrete doelstellingen:

1.     Onze school is open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van een pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en geaardheden, positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een actief toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.

2.     Onze school is gericht op de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van alle leerlingen, op de voorbereiding op levenslang en levensbreed leren en op een actief beroepsleven.
Een actief gelijke kansenbeleid en actief burgerschap vormen hierbij de sleutelbegrippen.

3.     Onze school is gericht op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en op het beleven en toepassen van mensenrechten in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en inzonderheid het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze school neemt passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op school verenigbaar is met de menselijke  waardigheid van het kind en dat het schoolreglement in overeenstemming is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten  van het Kind.

4.     Onze school erkent kinderen en jongeren, ongeacht de capaciteiten waarover ze beschikken, als actuele medeburgers en garandeert hen structureel de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid op te nemen en vorm te geven aan de kwaliteit van het leven op school.
Leerlingen hebben het recht zich te verenigen in een leerlingenraad. Democratisch onderwijs is immers gebaseerd op dialoog, waarbij alle onderwijsactoren samen verantwoordelijkheid opnemen in de besluitvorming.

Het pedagogisch project vormt de toetssteen voor de evaluatie van de schoolwerking, geconcretiseerd in het schoolwerkplan.
Een en ander wordt uitgebouwd vanuit een participatieve gedachte, waardoor schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders maximaal betrokken worden.
Onze school streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na.
Onderwijs moet leerlingen de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling kernbegrippen vormen.

Wij verwachten van alle personeelsleden, ouders en leerlingen dat ze loyaal achter het pedagogisch project van onze school staan en het mee (uit)dragen.
BIJLAGE 9
ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL


Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Onze school is open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van een pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en geaardheden positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een actief toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.

De engagementsverklaring is een positief instrument met wederzijdse afspraken tussen ouders en school. Immers, als scholen samenwerken met betrokken ouders vergroten de leerkansen van de kinderen.

Als school zullen wij alles in het werk stellen om je zoon/dochter op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op je medewerking.


1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

In onze school organiseren wij informatiemomenten over de structuur en de werking van de school en individuele oudercontacten over de resultaten en het functioneren van je zoon/dochter. De data van deze contacten vind je terug in de jaarkalender [1].
Ouders ontvangen steeds een schriftelijke uitnodiging voor deze informatiemomenten en individuele oudercontacten. Wij verwachten dat je als ouder aanwezig bent op deze contactmomenten of indien belet, dat je de school verwittigt. Indien je om bijzondere redenen niet op de geplande individuele oudercontacten aanwezig kan zijn, zijn wij ook op een ander ogenblik (na afspraak) bereid om samen met jou een gesprek te hebben over het functioneren van je zoon/dochter.

2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.1          Aanwezigheid op school
Door de inschrijving van je zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt.
Buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen, culturele activiteiten, andere extra-muros-activiteiten [2] worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen.

Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag tijdig, zoals bepaald in punt 4.1 van dit schoolreglement, aanwezig is op school. Te laat komen kan worden gesanctioneerd met een orde- of tuchtmaatregel [3].

Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten. De concrete afspraken hierover vind je terug in dit schoolreglement onder punt 11 van dit schoolreglement.
Je kan het recht op een schooltoelage verliezen bij veelvuldige afwezigheid.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en telkens op tijd aanwezig is.

2.2          Spijbelbeleid
Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB) [4], helpen deze op te lossen. Indien bijzondere begeleidingsmaatregelen moeten worden opgestart naar aanleiding van spijbelgedrag van je zoon/dochter, dan rekent de school op de volle medewerking van jou als ouder om aan dit gedrag een eind te stellen.

3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Via een leerlingvolgsysteem volgen we gericht de evolutie van je zoon/ dochter. Indien hij/zij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden of problemen op sociaal-emotioneel vlak heeft, waardoor het schoolse functioneren negatief wordt beïnvloed, biedt de school individuele leerlingenbegeleiding aan. Indien nodig, rekenen wij erop dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je daarna gemaakte afspraken opvolgt en naleeft.
In het schoolreglement vind je de contactgegevens van de schoolinterne betrokken persoon, dit is de directeur die jou of je zoon/dochter kan contacteren in geval van bovenvermelde problemen/moeilijkheden.

Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB) heeft ook bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces worden bedreigd. Het PCLB heeft tevens een draaischijffunctie met betrekking de externe hulpverlening.


4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school.  Niet alle ouders voeden hun zoon/dochter op in het Nederlands. Wanneer je zoon/dochter enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave om hem/haar een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Wij verwachten van de ouders dat ze hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook buiten de school.


BIJLAGE 10
INSTEMMINGSFORMULIER SCHOOLREGLEMENTPROVINCIALE BASISSCHOOL VOEREN
Hoeneveldje 1
3798    ‘s-Gravenvoeren


De heer en/of mevrouw1

…………………………………………………………………………………………………………………………

ouder(s) van2

…………………………………………………………………………………………………………………………

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van dit schoolreglement van het schooljaar 2013-2014, met inbegrip van het pedagogisch project en de engagementsverklaring, en onderteken(en)t hierbij voor akkoord.

De ouder(s):
o    gaan / gaat akkoord om de tekst van het schoolreglement 2013-2014 te raadplegen via het elektronisch platform van de school 3;
o    wensen / wenst een papieren exemplaar van het schoolreglement 2013-2014. 4


Te  ……………………………………………….., de ………………………………


De ouder(s),

(dit formulier zo vlug mogelijk aan de school terug bezorgen)


 1. De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben
  De inschrijvende ouder handelt, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, met de instemming van de andere ouder.

  Burgerlijk Wetboek, titel IX. Ouderlijk gezag:

  Art. 373
  Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uit.
  Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dat gezag verband houdt behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
  Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken.
  De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde handelingen.

  Art. 374 Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden.
  Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van het kind, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.
  Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van beide ouders kunnen worden genomen.
  Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank wenden. In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en de plaats waar het in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.


 2. Naam en klas van de leerling.

 1. Het schoolreglement is via http://www.pbsvoeren.blogspot.com te raadplegen.

 1. Aankruisen wat van toepassing is.[1] Zie bijlage 4 van dit schoolreglement.
[2] Zie punt 4.4 van dit schoolreglement.
[3] Zie punt 13 van dit schoolreglement.
[4] Contactgegevens van het PCLB: zie bijlage 5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten